Leverings- en betalingsvoorwaarden B-around

Deze algemene voorwaarden gelden tenzij beide partijen anders overeen gekomen zijn

B- around is een bedrijfsonderdeel van B-in motion, gevestigd te Breda, kvk 62273930, btw NL1257.98.969.B02

 

1 Algemeen

Onder reiziger wordt verstaan iedere (rechts)persoon die bij B- in motion een reservering of boeking heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n), alsmede degene(n) voor wie

de boeking is bedongen. Degene die namens of ten behoeve van een ander een bevestiging van B- in motion ondertekent is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de bevestiging voortvloeien. Daarnaast zijn alle bij de bevestiging opgegeven personen ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

 

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, bevestigingen, en boekingen.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen

2.3 Van deze voorwaarden kan schriftelijk worden afgeweken indien beide partijen daarover

overeenstemming bereiken.

3. Overeenkomst

3.1 B- in motion is gerechtigd een reservering of boeking te weigeren zonder opgave van redenen.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de bevestiging en retournering hiervan binnen 8 dagen.


4. Betaling

4.1 B- in motion stuurt een voorschotnota. Betaling dient binnen veertien dagen te geschieden.

4.2 B_ in motion stuurt achteraf een eindafrekening. Betaling dient binnen veertien dagen te geschieden.

4.3 Bij te laat betalen wordt per aanmaning 10% van de totale reissom extra berekend


5. Reissom

5.1 In de in de bevestiging gepubliceerde reissom zijn inbegrepen alle in een ontmoetingsreis beschreven zaken.

5.2 Tenzij anders vermeld gelden de in de bevestiging gepubliceerde prijzen per persoon.

5.3 Alle reissommen zijn in Euro’s en gelden inclusief BTW en andere heffingen.


6. In de reissom zijn niet inbegrepen:

6.1 De kosten van openbaar vervoer of huurfiets

6.2 De kosten van extra drankjes bij een tour.

6.3 De kosten van drankjes bij een diner.

6.4 De kosten van lunch en/of diner

7. Aansprakelijkheid

B- in motion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van (de medewerkers van) B- in motion

8. Fietshuur

8.1 B- in motion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en schade tijdens het gebruik van de huurfietsen.

8.2 De reiziger is aansprakelijk voor schade aan de fietsen


9. Wijzigingen door reizigers

De reservering kan door de reiziger worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is. Naast de gewijzigde reissom is de reiziger € 12,50 administratiekosten per groep verschuldigd, voor zover geen hogere onkosten worden aangetoond.


10. Wijzigingen door B- in motion

10.1 De tour-bevestiging wordt door B- in motion naar beste weten en kunnen uitgevoerd.

10.2 B- in motion is gerechtigd het programma op niet fundamentele punten te wijzigen.

10.3 In geval van overmacht behoudt B- in motion zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma

10.4 Indien door omstandigheden die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van B- in motion zijn gelegen, door B- in motion wordt besloten dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht verplicht B- in motion zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.

10.5 Bij niet doorgaan verplicht B- in motion zich tot terugbetaling van de reissom. Echter alleen wanneer B- in motion geen gelijkwaardig programma ter vervanging heeft aangeboden.


11. Annulering en wijziging

11.1 Het annuleren van een ontmoetingsreis moet per mail geschieden. De datum van de mail geldt als annuleringsdatum.

11.2 Bij annulering binnen een week voor de dag dat de reis plaatsvindt wordt 100% van de reissom in rekening gebracht.

11.3 Veranderingen in het aantal deelnemers tot een verschil van 10% kunnen tot uiterlijk acht werkdagen voor vertrek kosteloos worden aangebracht. Worden de wijzigingen binnen acht werkdagen aangebracht dan bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom

12. Klachten

Ondanks alle zorgen is het natuurlijk altijd mogelijk dat de reiziger een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient onmiddellijk bij B- in motion te worden ingediend, zo mogelijk op de dag zelf. Als directe indiening niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt op gelost, moet deze uiterlijk een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij B- in motion.


13. Algemeen voorbehoud

B- in motion aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.


14. Deelname aan het B- in motion programma

Tijdens een ontmoetingsreis heeft de organisatie het recht om deelnemers van (een deel van) de activiteiten uit te sluiten als naar haar oordeel lichamelijke, morele of geestelijke afwijkingen of condities zich bij hen zodanig openbaren dat de activiteit naar haar oordeel bemoeilijkt of belet wordt (of dreigt te worden). De betrokkene kan geen aanspraak maken op een alternatief programma. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de deelnemerssom. Deze bepaling is tevens van toepassing bij wangedrag.

15. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle reserveringen en boekingen is Nederlands recht van toepassing

Privacy verklaring

B-in motion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw naam en achternaam, eventueel de organisatie waarvoor u werkzaam bent, adresgegevens, email en telefoonnummer.

Wij verzamelen deze gegevens om contact met u te kunnen houden betreffende projecten of evenementen. We bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van het project of evenement. We verstrekken deze gegevens nooit aan anderen, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt natuurlijk altijd aangeven dat u niet meer in ons adresbestand opgenomen wilt zijn, dan verwijderen we uw gegevens.


Copyright © 2015 - 2019 B in Motion. Alle rechten voorbehouden  |  Algemene voorwaarden RB-Media Internet Solutions  |  Webdesign Breda